کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

خانم فاطمه یارپرور

خانم ناهید عبدلی

خانم یگانه اصفهانی

خانم زری حسنی

خانم فاطمه سادات موسوی

خانم مژگان نورعلی

خانم کبری فیض

خانم اعظم سوری

خانم مریم بیات

خانم زهرا حاجی علی اکبری

خانم فاطمه یاسمن

سارا فراهانی

معاون فرهنگی