معاونت اجرایی

معرفی معاونت اجرایی

مسئول برقراری نظم و ارتباط با اولیا ، کنترل ورود و خروج دانش آموازن ، پیگیری غیبت دانش آموزان ، هماهنگ کننده ی دانش آموزان اولیا مسئوا پایه و معلم در هر پایه  ، مسئول برگزاری امتحانات ، راه اندازی روزانه کلاس ها ، برگزاری صبحگاه ، حضور و غیاب دبیران و کلیه همکاران ستادی ، نظارت بر روابط عمومی ( پاسخ گویی و ثبت و ضبط تماس هاه ) ارزیابی نمره انضباط مطابق با آیین نامه ی آموزشی انضباظی در کارنامه داخلی و منطقه ای

اهمیت معاونت اجرایی

حضور معاون اجرایی در برقراری محیطی امن ، آرام و پرشور همراه با نظم برای همکاران و دانش آموزان و اطلاع رسانی به اولیا ضروری می باشد .

معاونت اجرایی