افتخارات

کنکور

مینا یاسری

24

زبان

1395

فهیمه شاهدی

53

ریاضی

1393

ریحانه اهرابی

49

ریاضی

1394

شبنم عزیز زاده

37

زبان

1395

مینا یاسری

72

تجربی

1395

شادی قاسمی

21

ریاضی

1396

پرنیا فریادرس

77

تجربی

1398

حورا هاشمی

22

زبان

1397

سحرناز سازگارنژاد

86

تجربی

1396

test

سحرناز سازگار نژاد

پنج

انسانی

۱۴۰۰

زینب یکتا

پنج

انسانی

۱۴۰۰