افتخارات

المپیاد

سارا جلالی

معدل19.67

یازدهم

پانیذ پناهنده فر

معدل19.90

یازدهم

هستی ابراهیم زاده

معدل19.78

یازدهم

پرنیان دباغ

معدل20

دهم

1400

سارینا کاردانپور

معدل20

دهم

1400

آمیتیس معراجی

معدل19.5

دهم

1400

باران مکرمی

معدل20

دهم

1400