اردوی-توچال-سلام-فرمانیه-بهمن-9605-773x1030
اردوی-توچال-سلام-فرمانیه-بهمن-9610-495x400
اردوی-توچال-سلام-فرمانیه-بهمن-9615-495x400

لحظاتی زیبا و بانشاط در اردوی توچال

برای دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان سلام فرمانیه

در ایستگاه 5 توچال

7 بهمن ماه 1396