مراسم-خیریه-سلام-فرمانیه-6-495x400
مراسم-خیریه-سلام-فرمانیه-9-495x400
مراسم-خیریه-سلام-فرمانیه-10-495x400
مراسم-خیریه-سلام-فرمانیه-11-495x400
مراسم-خیریه-سلام-فرمانیه-13-495x400
ح1
ح2
ح3

خیریه اسفند ماه سلام فرمانیه


مراسم خیریه ای به نفع مؤسسه خیریه محدث، اسفند ماه 92 در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد.