سلام-فرمانیه-یزد-3
سلام-فرمانیه-یزد-17-1030x773
سلام-فرمانیه-یزد-6-1030x773
سلام-فرمانیه-یزد-10-1030x773
سلام-فرمانیه-یزد-12-1030x773
سلام-فرمانیه-یزد-16-1030x773

اردوی تفریحی یزد در سال تحصیلی 92-93 برگزار شد.