"https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8k5eA/vt/frame?isamp">

دیدار با خانواده شهدا

دختران سلام فرمانیه مهرشان را با نام شهدایی آغاز کردند که خیابان و کوچه های اطراف مدرسه به نام آنان زینت دارد.به روح پر فتوح شهیدان درود می فرستیم و برای خانوادهایشان سلامتی و‌عاقبت به خیری آرزومندیم.

فیلم های مشابه